CẤP TỈNH

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

1

Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Công an tỉnh Đắk Lắk Quản lý nganh, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT
2

Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Công an tỉnh Đắk Lắk Quản lý nganh, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT
3

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Công an tỉnh Đắk Lắk Quản lý nganh, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT

    CẤP HUYỆN

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

1 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Công an cấp huyện Quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT
2 Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Công an cấp huyện Quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT
3 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Công an cấp huyện Quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT

    CẤP XÃ

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

1 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Công an cấp xã Quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT
2 Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Công an cấp xã Quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT
3 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Công an cấp xã Quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 58 Nguyễn Tất Thành - Tp.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0694 387 789

Trang thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn