CẤP TỈNH

STT

Tên thủ tục

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

Cấp lại chứng chỉ sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ

Đăng ký, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Phòng CSQLHC về TTXH – Công an tỉnh

2

Cấp, cấp đổi chứng chỉ sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ

Đăng ký, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Phòng CSQLHC về TTXH – Công an tỉnh

3

Cấp lại giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ

Đăng ký, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Phòng CSQLHC về TTXH – Công an tỉnh

4

Cấp, cấp đổi giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ

Đăng ký, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Phòng CSQLHC về TTXH – Công an tỉnh

5

Đề nghị huấn luyện về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ

Đăng ký, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Phòng CSQLHC về TTXH – Công an tỉnh

6

Đề nghị xác nhận tình trạng vũ khí, công cụ hỗ trợ đã mất tính năng, tác dụng để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật

Đăng ký, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Phòng CSQLHC về TTXH – Công an tỉnh

7

Đề nghị làm mất tính năng, tác dụng của vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật

Đăng ký, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Phòng CSQLHC về TTXH – Công an tỉnh

8

Cấp giấy phép trang bị, giấy phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật

Đăng ký, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Phòng CSQLHC về TTXH – Công an tỉnh

9

Cấp giấy phép sửa chữa công cụ hỗ trợ

Đăng ký, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Phòng CSQLHC về TTXH – Công an tỉnh

10

Cấp giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ

Đăng ký, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Phòng CSQLHC về TTXH – Công an tỉnh

11

Cấp lại giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ

Đăng ký, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Phòng CSQLHC về TTXH – Công an tỉnh

12

Cấp giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ

Đăng ký, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Phòng CSQLHC về TTXH – Công an tỉnh

13

Cấp lại giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ

Đăng ký, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Phòng CSQLHC về TTXH – Công an tỉnh

14

Cấp đổi giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ

Đăng ký, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Phòng CSQLHC về TTXH – Công an tỉnh

15

Cấp giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ

Đăng ký, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Phòng CSQLHC về TTXH – Công an tỉnh

16

Cấp giấy phép trang bị công cụ hỗ trợ

Đăng ký, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Phòng CSQLHC về TTXH – Công an tỉnh

17

Điều chỉnh giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ

Đăng ký, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Phòng CSQLHC về TTXH – Công an tỉnh

18

Cấp giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ

Đăng ký, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Phòng CSQLHC về TTXH – Công an tỉnh

19

Điều chỉnh giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp

Đăng ký, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Phòng CSQLHC về TTXH – Công an tỉnh

20

Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp

Đăng ký, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Phòng CSQLHC về TTXH – Công an tỉnh

21

Cấp giấy phép trang bị vũ khí thô sơ

Đăng ký, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Phòng CSQLHC về TTXH – Công an tỉnh

22

Cấp lại giấy phép sử dụng vũ khí thể thao

Đăng ký, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Phòng CSQLHC về TTXH – Công an tỉnh

23

Cấp đổi giấy phép sử dụng vũ khí thể thao

Đăng ký, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Phòng CSQLHC về TTXH – Công an tỉnh

24

Cấp giấy phép sử dụng vũ khí thể thao

Đăng ký, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Phòng CSQLHC về TTXH – Công an tỉnh

25

Cấp giấy phép trang bị vũ khí thể thao

Đăng ký, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Phòng CSQLHC về TTXH – Công an tỉnh

26

Cấp đổi giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng 

Đăng ký, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Phòng CSQLHC về TTXH – Công an tỉnh

27

Cấp Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng

Đăng ký, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Phòng CSQLHC về TTXH – Công an tỉnh

28

Cấp Giấy phép trang bị vũ khí quân dụng

Đăng ký, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Phòng CSQLHC về TTXH – Công an tỉnh

29

Cấp Giấy xác nhận đăng ký động vật nghiệp vụ

Đăng ký, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Phòng CSQLHC về TTXH – Công an tỉnh

30

Cấp Giấy phép sửa chữa vũ khí

Đăng ký, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Phòng CSQLHC về TTXH – Công an tỉnh

31

Cấp Giấy phép vận chuyển vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao

Đăng ký, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Phòng CSQLHC về TTXH – Công an tỉnh

32

Cấp Giấy xác nhận khai báo vũ khí thô sơ tại Công an cấp tỉnh

Đăng ký, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Phòng CSQLHC về TTXH – Công an tỉnh

33

Cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ quân dụng

Đăng ký, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Phòng CSQLHC về TTXH – Công an tỉnh

34

Cấp lại Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng

Đăng ký, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Phòng CSQLHC về TTXH – Công an tỉnh

35

Thủ tục cấp Giấy phép vận chuyển pháo hoa để kinh doanh

Đăng ký, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Phòng CSQLHC về TTXH – Công an tỉnh

36

Thông báo khai báo vũ khí thô sơ tại Công an cấp xã Đăng ký, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo Công an xã
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 58 Nguyễn Tất Thành - Tp.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0694 387 789

Trang thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn