CHI TIẾT TIN CHI TIẾT TIN
Thể lệ và Câu hỏi Cuộc thi viết "Tìm hiêu Luật An ninh mạng" trong Công an tỉnh Đắk Lắk (18/09/2019)

  CÔNG AN TỈNH ĐẮK LẮK                                                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI VIẾT                                                                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

“TÌM HIỂU LUẬT AN NINH MẠNG”

 

       Số: 139/TL-BTC-PV01                                                                                                          Đắk Lắk, ngày 10 tháng 7 năm 2019

 

THỂ LỆ

Cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật An ninh mạng” trong Công an tỉnh

Thực hiện Kế hoạch số 175/KH-CAT-PV01 ngày 13/6/2019 của Công an tỉnh về tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật An ninh mạng”; căn cứ Quyết định số 1425/QĐ-CAT-PV01 ngày 09/7/2019 của Giám đốc Công an tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức và Tổ thư ký giúp việc Cuộc thi; căn cứ Thể lệ Cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật An ninh mạng” trong Công an nhân dân của Ban Tổ chức Cuộc thi Bộ Công an, Ban Tổ chức Cuộc thi Công an tỉnh ban hành Thể lệ Cuộc thi như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC DỰ THI

1. Đối tượng dự thi

Tất cả sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an (gọi tắt là cán bộ, chiến sĩ) các đơn vị thuộc Công an tỉnh, Công an huyện, thị xã, thành phố (Trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức và Ban Giám khảo Cuộc thi).

2. Nội dung thi

Trả lời 09 câu hỏi về một số nôi dung của Luật An ninh mạng được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 12/6/2018 (ban hành kèm theo Thể lệ này).

3. Hình thức tham gia Cuộc thi

- Bài dự thi tập thể: Không quá 5 thành viên.

- Bài dự thi cá nhân.

II. QUY ĐỊNH VỀ BÀI DỰ THI

1. Yêu cầu về nội dung

- Đúng chủ đề và nội dung quy định; nội dung bài dự thi không được sao chép lại của người khác dưới mọi hình thức; nếu trích dẫn nội dung, hình ảnh, tư liệu để minh họa phải có chú thích rõ ràng.

- Nghiêm cấm các trường hợp lợi dụng bài dự thi để vu khống, bịa đặt, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước; vi phạm đạo đức, thuần phong, mỹ tục và các vi phạm pháp luật khác.

- Trường hợp vi phạm các quy định trên sẽ bị hủy bài thi hoặc hủy giải thưởng, các hình thức xử lý khác theo quy định của pháp luật và của Ngành.

 

2. Yêu cầu về hình thức

- Bài thi được thực hiện bằng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy trên giấy khổ A4 và đánh số trang theo thứ tự. Trường hợp bài dự thi có nhiều trang, phải đóng lại thành quyển. Trang bìa bài thi ghi rõ: Bài dự thi tìm hiểu Luật An ninh mạng; họ tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; chức vụ; cấp bậc, đơn vị công tác hoặc học tập.

- Mỗi bài dự thi có độ dài tối thiểu 20 trang (không tính hình ảnh, tư liệu nếu có).

- Khuyến khích các bài dự thi thực hiện công phu, hình thức đẹp, có hình ảnh, tư liệu phong phú.

3. Số lượng bài dự thi

Mỗi cá nhân, tập thể chỉ được tham gia 01 bài dự thi.

4. Lưu giữ và sử dụng bài dự thi

Công an tỉnh lưu giữ các bài dự thi vòng sơ khảo, Bộ Công an lưu giữ các bài dự thi vòng chung khảo. Bài dự thi đạt giải cao vòng chung khảo sẽ được đăng tải, giới thiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng và được sử dụng làm tư liệu để phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

IV. PHẠM VI, THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI, ĐỊA CHỈ NHẬN BÀI THI

1. Phạm vi tổ chức cuộc thi

Cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật An ninh mạng” được tổ chức đối với toàn thể cán bộ, chiến sĩ, sinh viên trong lực lượng CAND.

2. Thời gian phát động, tổng kết, gửi bài, nhận bài thi và địa chỉ nhận bài dự thi

2.1. Thời gian phát động và tổng kết Cuộc thi

- Ngay sau Lễ phát động Cuộc thi ở Bộ Công an được tổ chức, Ban Tổ chức Cuộc thi Công an tỉnh sẽ phát động hưởng ứng Cuộc thi tại Công an tỉnh.

- Tổng kết và trao giải Cuộc thi tại Công an tỉnh dự kiến trước ngày 15/12/2019.

2.2. Thời gian, địa chỉ nhận bài thi

- Thời gian kết thúc nhận bài dự thi tại Công an tỉnh trước 17h00’ ngày 10/11/2019.

- Địa điểm nhận bài dự thi tại Phòng Tham mưu Công an tỉnh (Đội Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp) số 58, Nguyễn Tất Thành, TP.Buôn Ma Thuột.

- Phương thức nhận bài dự thi: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính.

V. BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

1. Ban Tổ chức cuộc thi Công an tỉnh do Giám đốc Công an tỉnh thành lập và quyết định thành phần.

2. Ban Tổ chức Cuộc thi Công an tỉnh có Tổ Thư ký giúp việc do Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi quyết định thành lập. Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức có trách nhiệm tham mưu giúp Ban Tổ chức Cuộc thi tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Ban Tổ chức Cuộc thi.

VI. BAN GIÁM KHẢO CUỘC THI

Ban Giám khảo do Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi quyết định thành lập, có trách nhiệm tổ chức chấm thi vòng sơ khảo bảo đảm trung thực, chính xác, công bằng, khách quan và báo cáo kết quả cho Ban Tổ chức Cuộc thi.

VI.  CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Cơ cấu giải thưởng

1.1. Ở Bộ Công an (vòng chung khảo)

a) 01 giải đặc biệt: 30.000.000 đồng

b) 01 giải nhất: 20.000.000 đồng;

c) 10 giải nhì, mỗi giải: 15.000.000 đồng;

d) 50 giải khuyến khích, mỗi giải: 5.000.000 đồng

e) Một số giải phụ khác theo quyết định của Ban Tổ chức Cuộc thi ở Bộ Công an, mỗi giải: 5.000.000 đồng.

1.2. Ở Công an tỉnh (vòng sơ khảo)

a) 01 giải nhất: 5.000.000 đồng;

b) 02 giải nhì, mỗi giải: 2.500.000 đồng;

c) 03 giải ba, mỗi giải: 1.500.000 đồng;

d) 10 giải khuyến khích, mỗi giải: 750.000 đồng.

Trường hợp các bài thi có số điểm bằng nhau thì bài thi được trình bày công phu, sinh động, có tranh ảnh tư liệu minh họa sẽ được ưu tiên chọn để trao giải.

2. Hình thức khen thưởng

- Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có bài dự thi đạt giải và một số tập thể và cá nhân có thành tích trong việc đóng góp, hỗ trợ vật chất và các điều kiện đảm bảo khác góp phần tổ chức thành công Cuộc thi ở Bộ Công an.

- Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân có bài dự thi đạt giải, đơn vị có nhiều bài dự thi chất lượng và một số tập thể và cá nhân khác có thành tích trong việc đóng góp, phục vụ các điều kiện đảm bảo khác góp phần tổ chức Cuộc thi thành công ở Công an tỉnh.

Tùy theo chất lượng bài dự thi, cơ cấu giải thưởng Cuộc thi có thể thay đổi do Ban Tổ chức quyết định.

3. Nguồn kinh phí

Kinh phí chi giải thưởng từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn hợp pháp khác (nếu có).

Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Công an tỉnh Đắk Lắk congan.daklak.gov.vn. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị, Công an huyện, thị xã, thành phố phản ánh về Công an tỉnh (qua PV01) để được hướng dẫn kịp thời/.

 

Nơi nhận:

- A05 - BCA;                      

- UBND tỉnh;        (Để  b/cáo)          

- Đ/c Giám đốc;  

- Các đơn vị trực thuộc;             (Để

- Công an huyện, TX, TP;        t/hiện)

- Lưu: VT, PV01(Đ7). N.47b.

TM. BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN

 

 

(đã ký)

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

             Đại tá Nguyễn Văn Bình                         

 

 

                BỘ CÔNG AN                                                                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI VIẾT                                                                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

“TÌM HIỂU LUẬT AN NINH MẠNG”

 

 

CÂU HỎI CUỘC THI VIẾT

“TÌM HIỂU LUẬT AN NINH MẠNG”

 

Câu 1.

Luật An ninh mạng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày, tháng, năm nào, có hiệu lực từ ngày, tháng, năm nào? Nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng?

Câu 2.

Sự cần thiết xây dựng và ban hành Luật An ninh mạng? Theo đồng chí, vấn đề nào là cần thiết nhất, vì sao?

Câu 3.

Điều 2 Luật An ninh mạng quy định: “An ninh mạng là sự bảo đảm hoạt động trên không gian mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân”. Đồng chí hãy phân tích khái niệm trên để chứng minh sự phù hợp với tình hình thực tế hiện nay?

Câu 4.

Hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia là gì? Tại sao phải xây dựng, ban hành quy định bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia? Nội dung bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia được thể hiện như thế nào? So sánh sự giống và khác nhau giữa “Hệ thông thông tin quan trọng quốc gia” được quy định trong Luật An toàn thông tin mạng năm 2015” và “Hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia” trong Luật An ninh mạng năm 2018?

Câu 5.

Theo đồng chí, Luật An ninh mạng quy định về việc bảo vệ quyền con người như thế nào?

Câu 6.

Những nội dung chính của công tác phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng? Đồng chí hãy nêu vai trò và trách nhiệm của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet, các dịch vụ giá trị gia tăng trên không gian mạng trong phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng?

Câu 7.

Luật An ninh mạng quy định như thế nào về bảo đảm an ninh thông tin trên không gian mạng? Đồng chí đánh giá như thế nào khi các thế lực thù địch, phản động, chống đối xuyên tạc hoạt động xử lý tin giả, thông tin sai sự thật, thông tin xấu độc là vi phạm quyền con người, quyền tự do ngôn luận?

Câu 8.

Vấn đề lưu trữ dữ liệu, đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam được quy định như thế nào trong Luật An ninh mạng? Đồng chí hãy nêu những luận cứ chứng minh quy định này phù hợp với thông lệ quốc tế, điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia, không cản trở sự phát triển kinh tế và cản trở các doanh nghiệp nước ngoài tham gia vào nền kinh tế Việt Nam?

Câu 9.

Làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong bảo vệ an ninh mạng?

Theo đồng chí, Nhà nước và công dân cần làm gì để “xây dựng không gian mạng lành mạnh” theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật An ninh mạng?.

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 58 Nguyễn Tất Thành - Tp.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Phone: 0694 389 157 Email: banbientap@congan.daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn